Có 2 kết quả:

陆上 lù shàng陸上 lù shàng

1/2

lù shàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) land-based
(2) on land

lù shàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) land-based
(2) on land

Một số bài thơ có sử dụng