Có 2 kết quả:

路遙知馬力,日久見人心 lù yáo zhī mǎ lì , rì jiǔ jiàn rén xīn ㄌㄨˋ ㄧㄠˊ ㄓ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ路遥知马力,日久见人心 lù yáo zhī mǎ lì , rì jiǔ jiàn rén xīn ㄌㄨˋ ㄧㄠˊ ㄓ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄖˋ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

just as distance determines the stamina of a horse, so does time reveal a person's true heart (proverb)

Từ điển Trung-Anh

just as distance determines the stamina of a horse, so does time reveal a person's true heart (proverb)