Có 2 kết quả:

陆运 lù yùn陸運 lù yùn

1/2

lù yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

land transport

lù yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

land transport