Có 2 kết quả:

綠菜花 lǜ cài huā绿菜花 lǜ cài huā

1/2

lǜ cài huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

broccoli

lǜ cài huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

broccoli