Có 2 kết quả:

綠豆凸 lǜ dòu tū ㄉㄡˋ ㄊㄨ绿豆凸 lǜ dòu tū ㄉㄡˋ ㄊㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

see 綠豆椪|绿豆椪[lu:4 dou4 peng4]

Từ điển Trung-Anh

see 綠豆椪|绿豆椪[lu:4 dou4 peng4]