Có 2 kết quả:

綠喉蜂虎 lǜ hóu fēng hǔ ㄏㄡˊ ㄈㄥ ㄏㄨˇ绿喉蜂虎 lǜ hóu fēng hǔ ㄏㄡˊ ㄈㄥ ㄏㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green bee-eater (Merops orientalis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green bee-eater (Merops orientalis)