Có 2 kết quả:

綠喉太陽鳥 lǜ hóu tài yáng niǎo绿喉太阳鸟 lǜ hóu tài yáng niǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green-tailed sunbird (Aethopyga nipalensis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green-tailed sunbird (Aethopyga nipalensis)