Có 2 kết quả:

綠花菜 lǜ huā cài绿花菜 lǜ huā cài

1/2

lǜ huā cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

broccoli

lǜ huā cài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

broccoli