Có 4 kết quả:

氯气 lǜ qì氯氣 lǜ qì滤器 lǜ qì濾器 lǜ qì

1/4

lǜ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chlorine

lǜ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chlorine

lǜ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filter
(2) strainer

lǜ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filter
(2) strainer