Có 2 kết quả:

綠樹 lǜ shù绿树 lǜ shù

1/2

lǜ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trees
(2) greenery