Có 2 kết quả:

滤芯 lǜ xīn濾芯 lǜ xīn

1/2

lǜ xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filter cartridge
(2) filter

lǜ xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) filter cartridge
(2) filter