Có 2 kết quả:

氯乙烯 lǜ yǐ xī氯已烯 lǜ yǐ xī

1/2

lǜ yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vinyl chloride C2H3Cl
(2) chloroethylene

lǜ yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chloroethylene