Có 2 kết quả:

掠卖 lüè mài ㄇㄞˋ掠賣 lüè mài ㄇㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to press-gang sb and sell into slavery

Từ điển Trung-Anh

to press-gang sb and sell into slavery