Có 2 kết quả:

娈童恋 luán tóng liàn孌童戀 luán tóng liàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

pederasty

Từ điển Trung-Anh

pederasty