Có 2 kết quả:

卵黃囊 luǎn huáng náng卵黄囊 luǎn huáng náng

1/2

Từ điển Trung-Anh

yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta)

Từ điển Trung-Anh

yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta)