Có 2 kết quả:

伦琴射线 lún qín shè xiàn倫琴射線 lún qín shè xiàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) X-ray
(2) Röntgen or Roentgen ray

Từ điển Trung-Anh

(1) X-ray
(2) Röntgen or Roentgen ray