Có 2 kết quả:

輪轉 lún zhuàn轮转 lún zhuàn

1/2

lún zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rotate