Có 2 kết quả:

螺桨 luó jiǎng螺槳 luó jiǎng

1/2

luó jiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

propeller

luó jiǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

propeller