Có 2 kết quả:

螺旋面 luó xuán miàn ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ螺旋麵 luó xuán miàn ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

fusilli (pasta)

Từ điển Trung-Anh

fusilli (pasta)