Có 2 kết quả:

螺旋千斤頂 luó xuán qiān jīn dǐng螺旋千斤顶 luó xuán qiān jīn dǐng

1/2

Từ điển Trung-Anh

screw jack

Từ điển Trung-Anh

screw jack