Có 2 kết quả:

螺旋鉗 luó xuán qián螺旋钳 luó xuán qián

1/2

Từ điển Trung-Anh

wrench

Từ điển Trung-Anh

wrench