Có 2 kết quả:

落难 luò nàn落難 luò nàn

1/2

luò nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet with misfortune
(2) to fall into dire straits

luò nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to meet with misfortune
(2) to fall into dire straits

Một số bài thơ có sử dụng