Có 2 kết quả:

落叶层 luò yè céng落葉層 luò yè céng

1/2

luò yè céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

leaf litter

luò yè céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

leaf litter