Có 2 kết quả:

馬殺雞 mǎ shā jī ㄇㄚˇ ㄕㄚ ㄐㄧ马杀鸡 mǎ shā jī ㄇㄚˇ ㄕㄚ ㄐㄧ

1/2

Từ điển Trung-Anh

massage (loanword)

Từ điển Trung-Anh

massage (loanword)