Có 2 kết quả:

馬氏珍珠貝 mǎ shì zhēn zhū bèi马氏珍珠贝 mǎ shì zhēn zhū bèi

1/2

Từ điển Trung-Anh

pearl oyster (genus Pinctada)

Từ điển Trung-Anh

pearl oyster (genus Pinctada)