Có 2 kết quả:

麥冬 mài dōng ㄇㄞˋ ㄉㄨㄥ麦冬 mài dōng ㄇㄞˋ ㄉㄨㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

dwarf lilyturf (Ophiopogon japonicus), its tuber used in TCM

Từ điển Trung-Anh

dwarf lilyturf (Ophiopogon japonicus), its tuber used in TCM