Có 2 kết quả:

麥科里 mài kē lǐ ㄇㄞˋ ㄎㄜ ㄌㄧˇ麦科里 mài kē lǐ ㄇㄞˋ ㄎㄜ ㄌㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(Mike) McCurry (White House spokesperson)

Từ điển Trung-Anh

(Mike) McCurry (White House spokesperson)