Có 2 kết quả:

麥門冬 mài mén dōng ㄇㄞˋ ㄇㄣˊ ㄉㄨㄥ麦门冬 mài mén dōng ㄇㄞˋ ㄇㄣˊ ㄉㄨㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

dwarf lilyturf (Ophiopogon japonicus), its tuber used in TCM

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

dwarf lilyturf (Ophiopogon japonicus), its tuber used in TCM