Có 2 kết quả:

麥穗 mài suì ㄇㄞˋ ㄙㄨㄟˋ麦穗 mài suì ㄇㄞˋ ㄙㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

ear of wheat