Có 2 kết quả:

麥芽糊精 mài yá hú jīng麦芽糊精 mài yá hú jīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

maltodextrin

Từ điển Trung-Anh

maltodextrin