Có 2 kết quả:

满目 mǎn mù滿目 mǎn mù

1/2

mǎn mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc)