Có 2 kết quả:

慢工出細貨 màn gōng chū xì huò ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˋ慢工出细货 màn gōng chū xì huò ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

patient work makes a fine product

Từ điển Trung-Anh

patient work makes a fine product