Có 1 kết quả:

慢慢吃 màn màn chī

1/1

màn màn chī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Enjoy your meal!
(2) Bon appetit!