Có 1 kết quả:

慢慢吃 màn màn chī ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Enjoy your meal!
(2) Bon appetit!