Có 1 kết quả:

慢性子 màn xìng zi ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) slow-tempered
(2) phlegmatic
(3) a slowcoach