Có 1 kết quả:

慢悠悠 màn yōu yōu

1/1

màn yōu yōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unhurried