Có 2 kết quả:

曼珠沙华 màn zhū shā huā ㄇㄢˋ ㄓㄨ ㄕㄚ ㄏㄨㄚ曼珠沙華 màn zhū shā huā ㄇㄢˋ ㄓㄨ ㄕㄚ ㄏㄨㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) red spider lily (Lycoris radiata)
(2) Sanskrit mañjusaka
(3) cluster amaryllis

Từ điển Trung-Anh

(1) red spider lily (Lycoris radiata)
(2) Sanskrit mañjusaka
(3) cluster amaryllis