Có 1 kết quả:

幔子 màn zi ㄇㄢˋ

1/1

màn zi ㄇㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) curtain
(2) veil