Có 2 kết quả:

盲动 máng dòng盲動 máng dòng

1/2

máng dòng

giản thể

Từ điển phổ thông

manh động, làm bừa

máng dòng

phồn thể

Từ điển phổ thông

manh động, làm bừa