Có 2 kết quả:

汒然 máng rán ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ茫然 máng rán ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

1/2

máng rán ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mù tịt, không biết gì
2. thất vọng, chán nản