Có 2 kết quả:

汒然 máng rán茫然 máng rán

1/2

máng rán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mù tịt, không biết gì
2. thất vọng, chán nản