Có 1 kết quả:

盲杖 máng zhàng

1/1

máng zhàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

white cane (used by the blind)