Có 1 kết quả:

毷氉 mào sào

1/1

mào sào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. vải nỉ
2. buồn bực