Có 2 kết quả:

貿易逆差 mào yì nì chā贸易逆差 mào yì nì chā

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) trade deficit
(2) adverse trade balance

Từ điển Trung-Anh

(1) trade deficit
(2) adverse trade balance