Có 2 kết quả:

貿易順差 mào yì shùn chā贸易顺差 mào yì shùn chā

1/2

Từ điển Trung-Anh

trade surplus

Từ điển Trung-Anh

trade surplus