Có 2 kết quả:

沒起子 méi qǐ zi ㄇㄟˊ ㄑㄧˇ 没起子 méi qǐ zi ㄇㄟˊ ㄑㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) (of a person) useless
(2) pathetic
(3) spineless

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) (of a person) useless
(2) pathetic
(3) spineless