Có 2 kết quả:

沒親沒故 méi qín méi gù没亲没故 méi qín méi gù

1/2

Từ điển Trung-Anh

without relatives or friends

Từ điển Trung-Anh

without relatives or friends