Có 2 kết quả:

沒有規矩,不成方圓 méi yǒu guī ju , bù chéng fāng yuán ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄈㄤ ㄩㄢˊ没有规矩,不成方圆 méi yǒu guī ju , bù chéng fāng yuán ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄈㄤ ㄩㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

without rules, nothing can be done (idiom); one must follow some rules

Từ điển Trung-Anh

without rules, nothing can be done (idiom); one must follow some rules