Có 2 kết quả:

沒有規矩,何以成方圓 méi yǒu guī ju , hé yǐ chéng fāng yuán没有规矩,何以成方圆 méi yǒu guī ju , hé yǐ chéng fāng yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

without rules, how can anything be done (idiom); one must follow some rules

Từ điển Trung-Anh

without rules, how can anything be done (idiom); one must follow some rules