Có 1 kết quả:

昧旦 mèi dàn ㄇㄟˋ ㄉㄢˋ

1/1

mèi dàn ㄇㄟˋ ㄉㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the time just before daybreak

Một số bài thơ có sử dụng