Có 1 kết quả:

妹夫 mèi fū

1/1

mèi fū [mèi fu]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

anh dâu