Có 1 kết quả:

妹夫 mèi fu

1/1

mèi fu [mèi fū]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

younger sister's husband